top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumenten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vakman en consument.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


ARTIKEL 1: Aanbod

1.1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
1.2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst.
1.3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
1.4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen.
1.5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
1.6. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, uitsluitend schriftelijk of elektronisch.


ARTIKEL 3: Verplichtingen van de vakman

3.1. De vakman zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
3.2. De vakman neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
3.3. De vakman is verplicht de consument te wijzen op:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
Eén en ander tenzij de vakman deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.
3.4. De vakman draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige personen.


ARTIKEL 4: Verplichtingen van de consument

4.1. De consument stelt de vakman in de gelegenheid het werk te verrichten.
4.2. De consument zorgt er voor dat de vakman tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
4.3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden en behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
4.4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de vakman behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument de vakman daarvan tijdig in kennis te stellen.
4.5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de vakman te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
4.6. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden moet de vakman voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het zonodig verrichten van destructief onderzoek op de voor de consument minst bezwarende wijze.
4.7. De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken uitsluitend schriftelijk aan de vakman te melden.
4.8. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.


ARTIKEL 5: Meer- en minderwerk

5.1. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.


ARTIKEL 6: Overmacht

6.1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, door onvoorziene omstandigheden niet zijnde vochtperikelen en/of drogingstijd dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
6.2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.


ARTIKEL 7: Oplevering

7.1. Het werk is opgeleverd en kan als opgeleverd worden beschouwd wanneer de vakman aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het opleverformulier heeft ondertekend en het werk heeft aanvaard.
7.2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd en deze het opleverformulier heeft ondertekend en het werk heeft aanvaard, tenzij het aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.


ARTIKEL 8: Betaling in termijnen

8.1. Partijen komen overeen dat de aanbetaling van 50% van het factuurbedrag 1(een) week voor aanvang van de werkzaamheden is bijgeschreven op de bankrekening van de vakman. De resterende 50% van het factuurbedrag zal in termijnen geschieden in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk twee dagen na ontvangst van de (tussentijdse) factuur. Dit zal op dusdanige wijze geschieden dat de eindfactuur altijd 10% van het totale factuurbedrag als bedrag na oplevering over blijft.


ARTIKEL 9: De eindafrekening

9.1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de vakman bij de consument de eindafrekening in. Deze bedraagt nooit meer dan 10% van het totale factuurbedrag, uitgezonderd meer- en/of minderwerk.
9.2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
9.3. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.


ARTIKEL 10: Niet-tijdige betaling

10.1. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet de consument dat niet, dan zendt de vakman na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. De vakman houdt hier te allen tijde opschorting van de werkzaamheden voor als recht, tot de factuur voldaan is en het bedrag op de rekening van de vakman is bijgeschreven.
10.2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de vakman gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. De vakman houdt hier te allen tijde opschorting van de werkzaamheden voor als recht, tot de factuur voldaan is en het bedrag op de rekening van de vakman is bijgeschreven.
10.3. Door de vakman te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de consument in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
10.4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft, is de vakman gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de vakman op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
10.5. De vakman blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
10.6. Indien de vakman een aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien de vakman na daartoe door de consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 dagen betaalt, is de consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.


ARTIKEL 11: Niet-nakoming van de overeenkomst

11.1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
11.2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.


ARTIKEL 12: Annulering van de overeenkomst

12.1. Indien de consument de gesloten overeenkomst annuleert is de vakman gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen, gerekend vanaf de datum op de (door de consument) ondertekende opdrachtbevestiging;
a) Bij annulering tussen 30 (dertig) en 60 (zestig) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 30 % van het orderbedrag in rekening gebracht.
b) Bij annulering tussen de 15 (vijftien) en 29 (negenentwintig) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 65% van het orderbedrag in rekening gebracht.
c) Bij annulering tussen de 1 (een) en 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 90% van het orderbedrag in rekening gebracht.


ARTIKEL 13: Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

13.1. De door of vanwege de vakman verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de vakman zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
13.2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.


ARTIKEL 14: Garantie

14.1. De vakman garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Vakman en consument kunnen ten nadele van de consument afwijken van de hieronder vermelde garantieregelingen. De vakman kan slechts een beroep doen op deze afwijking als:
- de vakman dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de consument heeft afgesproken en;
- deze afspraak schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
De bewijslast voor het bestaan van deze afspraak ligt bij de vakman. Het voorgaande laat onverlet dat de vakman ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
14.2. De aansprakelijkheid kan zich uitstrekken tot de na de hieronder genoemde of onderling afgesproken garantieperioden.

Garantie Stukadoorswerk Binnen

De vakman garandeert dat het aangebrachte stukadoorswerk:
a) op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;
b) niet zal scheuren in de pleisterlaag, tenzij dit wordt veroorzaakt door de werking van de ondergrond, en alleen voorzover die werking redelijkerwijs door de vakman niet kon worden voorzien.
c) waterdicht is en zal blijven minnmaal voor onderstaande periode, uitgesloten wanneer er geen of op onjuiste wijze onderhoud wordt gepleegd of wanneer er op onjuiste wijze en/of anders dan waarvoor betreffende ruimte bedoeld is gebruik wordt gemaakt daarvan.
De garantie wordt gegeven voor een duur van vijf jaar.
De vakman garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk: in lid 1 gelden tenzij de vakman en de consument een langere termijn overeenkomen.
14.3. Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit,de duurzaamheid, het uiterlijk en het aanzien van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.
14.4. Indien de vakman uiterlijk bij het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijke onderhoudsvoorschriften heeft verstrekt aan de consument, vervalt de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet conform de voorschriften onderhouden en/of behandelen van het werk.

bottom of page